Periša, D. (2023). Marin Zaninović (1930–2022). Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, 51, 127–129. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-169