Vejzagić, Sabina. 2023. “Chronicle: Izvještaj O Radu Centra Za balkanološka Ispitivanja U 2022. Godini”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja 51 (February):125-26. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-168.