Čahtarević, Gordan, and Zijad Halilović. 2023. “Epitaphs of the Scribe Semorad”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja 52 (December):139-57. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.52-177.