Jašarević, A., Bulatović, J. and Jovanović, J. (2022) “Archaeological and Bioarchaeological Evidence from the Ottoman period Bosnia: The Case Study of Doboj-Čaršija”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, (50), pp. 159–186. doi: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-50.156.