Periša, D. (2023) “Marin Zaninović (1930–2022)”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, 51, pp. 127–129. doi: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-169.