Jašarević, A., J. Bulatović, and J. Jovanović. “Archaeological and Bioarchaeological Evidence from the Ottoman Period Bosnia: The Case Study of Doboj-Čaršija”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, no. 50, Apr. 2022, pp. 159-86, doi:10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-50.156.